SWProxy and Plugins

Using SWProxy and plugins Step 1: Download necessary files SWProxy: https://github.com/kakaroto/SWProxy/releases/latest ...

Rune Optimizer for Summoners Wars

Em không rành lắm, nên các bác theo các bước, cứ Pause lại mà xem. Quy trình nó như thế này: Bước 1: https://swarfarm.com/ ...

Tuto SWproxy/swarfarm

Voilà comme promis le p'tit tuto pour obtenir votre Json pour Rune optimizer et Swarfarm. C'est un premier essaie, je refais ...